Zima 2023/2024

Zima - dla naszych chłopców czas wyjątkowo radosny i ciekawy. Zmienia się przyroda, można ulepić bałwana. W Ośrodku odwiedza nas Mikołaj, wspólnie kolędujemy, odbywają się jasełka, zabawa karnawałowa i wiele innych wrażeń. 

Jesień 2023

We wrześniu rozpoczeliśmy rok szkolny a razem z nim nowa przygodę. Jak co roku świętowaliśmy urodziny chłopców, wspólne patriotyczne śpiewanie - 11 listopad oraz zabawę andrzejkową. Odbyła się również wycieczka do parku (Nowy Targ).

Lato 2023

W czerwcu jak co roku świętowaliśmy Dzień Dziecka w plenerze. Konkursy i zabawy wprawiały wszystkich w wspaniały nastrój. Zakończenie roku miało miejce dnia 23 czerwca. 

Wiosna 2023

Powitaliśmy wiosnę 21 marca, chłopcy uczestniczyli w Dniu Kolorowej Skarpetki, solidaryzując się z osobami z zespołem Downa. 2 kwietnia włączyli się w akcje SERCE DLA AUTYZMU, obchodząc Światowy Dzień Autyzmu.

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

W naszym  Ośrodku prowadzone są zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez różnych specjalistów. 

Zima 2022/2023

Za oknem zawitała zima. A u nas w Ośrodku w tym czasie świętowaliśmy : Odwiedziny Św. Mikołaja; Jasełka - wspólne kolędowanie; Karnawał w lutym.

Rok szkolny 2022/2023

Jesień to kolorowa pora roku, obfitująca w ciekawe zajęcia. Dodatkowo odbyło się u nas kilka ważnych wydarzeń : urodziny chłopców, 1 listopad - wyjście na cmentarz, 11 listopad oraz Andrzejki.

Wiosna/Lato 2022

W ciepłe pory roku nadszedł czas na spacery, wycieczki. Wyjazd do stadniny koni DWORNA w Rogoźniku, punkt widokowy Litwinka, przechadzki po okolicy.  W dzień dziecka odbyło się przedstwienie o "Jasiu i Małgosi" . Dnia 24 czerwca zakończylismy rok szkolny.

Zima 2021/2022

Biała, piękna Zima swe uroki wszystkim pokazała. Odwiedziła każdy kąt i każdą grupę. W ostatnich miesiącach oprócz codziennnych zajęć i zabaw zorganizowaliśmy m.in. Mikołajki, Jasełka - wspólne kolędowanie, Bal Karnawałowy, Topienie Marzanny.

JESIEŃ 2021

Do naszego ośrodka zawitała jesień. W salach pojawiły się jesienne dekoracje z liści, kasztanów i żołędzi. Kazda z grup witała jesień w wyjatkowy sposób. Starsi tworzyli piekne kolorowe prace plastyczne oraz upiekli ciasto z dyni. Młodsi wybrali się na spacer w poszukiwaniu darów jesieni.W trakcie tej pory roku wiele się działo: 18 urodziny Piotra, wspólne pariotyczne śpiewanie z okazji Dnia Niepodległości, Zabawa Andrzejkowa.

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

W piątek 25 czerwca miało miejsce uroczyste zakończenie roku szkolnego  2020/2021. Chłopcom zostały wręczone dyplomy. 

Dzień Dziecka 2021

1 czerwca ten szczególny dzień świętowaliśmy razem z Domem Pomocy Społecznej. Na początek zaprezentowano przedstawienie  "Trzy  świnki ", później nadszedł czas na wspólną zabawę i konkursy. Atrakcji było naprawdę wiele a radości nie było końca :-)

[ Brief ]

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 17/ 2020 z dnia 15 maja 2020 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedury bezpieczeństwa dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród

Uczniów ORW, dzieci uczestniczących w zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju, rodziców/ opiekunów prawnych i pracowników

Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego Sióstr Serafitek w Białce Tatrzańskiej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Białka Tatrzańska, 15 maja 2020

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 

 

 1. Niniejszy Regulamin określa Procedury bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19, dotyczące wszystkich pracowników Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego Sióstr Serafitek w Białce Tatrzańskiej oraz rodziców dzieci uczęszczających do tej placówki w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

 2. Celem procedur jest zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19.

 3. Procedury określają działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwolą w 100% wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem, dlatego rodzic decydując się na przyprowadzenie dziecka do placówki jest zobowiązany wypełnić OŚWIADCZENIE, stanowiące załącznik nr 1.

 

§ 1

 

OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI

 1. Dyrektor ustala regulaminy wewnętrzne i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.

 2. Współpracuje z organem prowadzącym w celu zapewnienia odpowiednich środków do dezynfekcji.

 3. Organizuje pracę personelu pedagogicznego i niepedagogicznego na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.

 4. Planuje organizację pracy ORW na podstawie analizy zebranych zdalnie informacji

od rodziców/ opiekunów prawnych o liczbie dzieci, których rodzice decydują się przyprowadzić do placówki w czasie pandemii.

 1. Przekazuje rodzicom/ opiekunom prawnym informację o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje o odpowiedzialności za podjętą decyzję, związaną z wysłaniem dziecka do placówki. W związku z powyższym wymagane jest podpisanie odpowiedniej DEKLARACJI stanowiącej załącznik 2.

 2. Zapewnia pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania dziecka lub pracownika: sala nr 1 na parterze.

 3. Wyposaża pomieszczenie w zestaw ochronny w skład, którego wchodzi: 1 przyłbica, 1 kombinezon ochronny, ochraniacze na obuwie, co najmniej 10 par rękawiczek oraz środki do dezynfekcji.

 4. Zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników (rękawiczki, maseczki, ochraniacze na obuwie) oraz środki higieniczne do dezynfekcji rąk i powierzchni.

 5. Dopilnowuje, aby przy wejściach głównych umieszczone zostały dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk, a w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych były mydła antybakteryjne oraz instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk dla dorosłych i dzieci stanowiące załącznik nr 5, 5a (umieszczone w widocznych miejscach w placówce) a przy dozownikach z płynem - instrukcje do dezynfekcji rąk stanowiące załącznik nr 4 (umieszczone w widocznych miejscach w placówce).

 6. Bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu z palcówki /w trakcie pracy często odkaża ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji wspomnianej w pkt. 9 i myje ręce zgodnie z instrukcją stanowiącą załącznik nr 5.

 7. Dopilnowuje, aby w pomieszczeniach ORW wisiały instrukcje jak zdejmować rękawiczki jednorazowe, stanowiące załącznik nr 6 (umieszczone w widocznych miejscach w placówce) oraz kosz na zużyte rękawiczki.

 8. Zagwarantuje odległość między stanowiskami pracy wynoszącą co najmniej 1,5 m, chyba że jest to niemożliwe ze względu na charakter działalności wykonywanej w danym zakładzie pracy, a zakład ten zapewnia środki ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii COVID-19 (§ 8 ust. 7 pkt 3 rozporządzenia RM z 2 maja 2020 r.).

 9. W przypadku podejrzenia zakażenia pracownika koronawirusem lub choroby COVID-19 dyrektor zleca pracownikowi – pomocy nauczyciela - ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzenie rutynowego sprzątania oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty).

 10. Dyrektor zleca nauczycielom dokonywanie pomiaru temperatury:

- pracownikom – codziennie przed rozpoczęciem pracy oraz jeden raz w ciągu dnia

- uczniom ORW: 2 razy dziennie (pomiar wykonują nauczyciele)

- dzieciom korzystającym z wwr każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć

Pomiary temperatury odnotowywane są w odpowiednich tabelach.

 

 

 

 

 

 • 2

 

OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

 

 1. Każdy pracownik ORW zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru temperatury dwa razy dziennie, z odnotowaniem na wyznaczonej tabeli.

 2. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19

(duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki. Podobnie postępuje w przypadku podejrzenia lub wykrycia koronawirusa u osób, z którymi mieszka.

 1. Do ORW wszyscy pracownicy wchodzą i wychodzą przez główne wejście.

 2. Na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wszystkie osoby wchodzą wejściem od strony, gdzie znajdują się wyznaczone sale. Jest ono udostępnione tylko na czas zajęć. Przejście do Domu Pomocy Społecznej i dalszej części budynku pozostaje
  w tym czasie zamknięte.

 3. Bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu z placówki w trakcie pracy często odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji stanowiącej załącznik nr 4 (umieszczonej w widocznych miejscach w placówce) i myją ręce zgodnie z instrukcją stanowiącą załącznik nr 5.

 4. Wszyscy pracownicy opiekujący się dziećmi przebierają się w strój do pracy.

 5. Pracownicy nie przemieszczają się zbędnie po placówce.

 6. Pracownicy pedagogiczni – nauczyciele i specjaliści pracują wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu.

 7. Pracownicy – pomoc nauczyciela:

  1. Usuwają z sal przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, jak np. pluszowe zabawki, dywany.

  2. Wietrzą salę, w której organizowane są zajęcia, co najmniej raz na godzinę.

  3. Wykonują codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych.

  4. Dezynfekują powierzchnie dotykowe - poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty stołów do spożywania posiłków.

  5. Pomoc nauczyciela dodatkowo czuwa i odpowiada za odizolowanie dziecka, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub chorobę COVID-19.

  6. Pomoc nauczyciela czuwa nad sprzątaniem i dezynfekcją pomieszczeń w przypadku stwierdzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19.

  • 3

 

OBOWIĄZKI RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH

 

 1. Rodzice/ opiekunowie prawni zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19 w ORW i podpisują omówione w § 1 pkt.3 stosowne OŚWIADCZENIE stanowiące załącznik nr 1 i omówioną w § 2 pkt.5 DEKLARACJĘ stanowiącą załącznik nr 2.

 1. Przekazują dyrektorowi lub nauczycielowi informacje o stanie zdrowia dziecka, które są istotne.

3. Nie posyłają dziecka do ORW oraz na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju, jeżeli
w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.

 1. Przyprowadzają do ORW tylko zdrowe dziecko – bez objawów chorobowych.

 2. Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do placówki, jeśli dziecko wcześniej chorowało.

 3. Uczniowie ORW zwolnieni są z obowiązku noszenia maseczki. Rodzic decyduje czy dziecko będzie miało założoną maseczkę. Z chwilą wejścia do placówki rodzic zabiera maseczkę do domu.

 4. Bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu z placówki odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk, wg instrukcji stanowiącej załącznik nr 4 (umieszczonej w widocznych miejscach w placówce).

 5. Są zobowiązani do aktualnego podania numeru telefonu i odbierania telefonów z ORW.

 6. Podpisują odpowiednie deklaracje/ oświadczenia.

 

  • 4

 

PRACA ORW W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM

 

 1. Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego drzwi do placówki są zamknięte od 7.30-15.00. Wejścia do placówki sygnalizuje się ogólnym dzwonkiem. Przed wejściem do placówki będzie mierzona temperatura ciała pracowników, dzieci. Pomiar odnotowywany będzie w odpowiednich tabelach.

 2. Przed wejściem na teren placówki obowiązuje dezynfekcja rąk (dozownik umieszony przy wejściu głównym oraz przy wejściu do sal wyznaczonych na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju).

 3. Ograniczenie liczebności grup:

- Liczba dzieci w poszczególnych grupach przebywających w jednej sali zostaje ograniczona od 2 do 4 w zależności od wymiarów sali (zgodnie z zaleceniami GIS minimalna powierzchnia do zajęć itp. wynosi 4 m2 na dziecko). W związku z powyższym w sali może przebywać od 2 do 4 dzieci oraz 2 osoby dorosłe.

 1. Na terenie ORW nie ma konieczności zasłaniania ust i nosa przez pracowników i dzieci. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia.

 2. Jednorazowo w windzie będzie mogło przebywać jedno dziecko jeden opiekun.

 3. Każda grupa będzie mogła przebywać w jednej sali, bez możliwości przemieszczania się, z wyjątkiem wyjścia do toalety czy na zajęcia indywidualne.

 4. Będzie możliwość korzystania z jadalni DPS w wyznaczonych ściśle porach.

 5. Podczas czynności pielęgnacyjnych wykonywanych przy dzieciach pracownicy zobowiązani są do noszenia ochronnej odzieży, rękawiczek, obuwia ochronnego i maseczek.

 6. Dopuszczone są zajęcia wokół budynku ORW (spacery) bez możliwości łączenia grup wychowawczych.

 7. Zajęcia poza terenem placówki są zakazane.

 8. Osoby trzecie na terenie placówki mogą przebywać tylko w uzasadnionych przypadkach za zgodą Dyrektora ORW przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności – osłona ust
  i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe.

 1. Na terenie ORW zakrywać ust i nosa nie muszą:

 1. pracownicy ORW, w tym nauczyciele, z wyjątkiem osób mających bezpośredni kontakt z osobami przychodzącymi do Ośrodka.

 2. osoby, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej
  w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim (§ 18 ust. 2 pkt 2-4 rozporządzenia RM z 2 maja 2020 r.).

 

 

 

 

 

 

§ 5

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA
W CZASIE PANDEMII KORONAWIRUSA:

 

1.Przy organizowaniu zajęć wwrd obowiązują takie same zasady, jak w organizacji pracy ORW, a ponadto te, które są wymienione poniżej.

2. Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju są organizowane stacjonarnie dla dzieci, których rodzice/ opiekunowie prawni zadeklarowali gotowość przyprowadzenia dzieci na zajęcia.

3.Specjaliści zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka realizują zdalne nauczanie według dotychczasowych zasad z dziećmi, które pozostają w czasie pandemii koronawirusa w domu.

4. Dziecko przyprowadza tylko jedna osoba i przychodzi tylko z dzieckiem mającym pozostać w placówce.

5. GIS nie zaleca stosowania środków do dezynfekcji rąk przez dzieci, zwłaszcza do lat 6. Wynika to z możliwości wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych, przede wszystkim reakcji uczuleniowych. Produkty biobójcze, ze względu na skład, nie są przeznaczone typowo dla dzieci. W związku z tym to rodzic będzie decydował o dezynfekcji rąk u dziecka płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji stanowiącej załącznik nr 4 (umieszczonej w widocznych miejscach w placówce).

6. Nauczyciel/ specjalista dokonuje przy wejściu do sal dokonuje pomiaru temperatury wchodzącemu dziecku. Jej odczyt zapisuje w odpowiedniej tabeli. W przypadku temperatury powyżej 37.0 C dziecko nie zostanie wpuszczone na teren placówki.

7.Dzieci uczestniczące w zajęciach wwrd zwolnione są z obowiązku noszenia maseczki. Rodzic decyduje czy dziecko będzie miało założoną maseczkę. Z chwilą wejścia do placówki rodzic zabiera maseczkę do domu.

8. Jeżeli dziecko wykazuje oznaki osoby chorej specjalista ma prawo odmówić przyjęcia dziecka do placówki i poinformować rodzica o konieczności udania się na konsultacje lekarskie.

9. Dziecko przyprowadzane jest w czystym ubraniu.

10. Rodzic odprowadza dziecko do drzwi, ale nie wchodzi do środka. Jednocześnie zobowiązany jest do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników placówki, jak i innych dzieci i ich rodziców, wynoszący min. 2 metry. Rodzic zobowiązany jest do noszenia rękawiczek i maseczki.

11. Tylko w uzasadnionych przypadkach rodzic może uczestniczyć w zajęciach; rodzic zobowiązany jest do założenia rękawiczek, maseczki, pomiaru temperatury.

12. Dzieci przyprowadzane są na ustaloną wcześniej godzinę i odbierane punktualnie, żeby zminimalizować ryzyko zakażenia w sytuacji spotkania z innym dzieckiem i/ lub jego rodzicem.

13. Zajęcia z wwrd będą się odbywać w systemie jedno dziecko jeden terapeuta.

14. Nauczyciele realizujący te zajęcia zobowiązani są do zmiany odzieży oraz zakładania rękawiczek.

15. Specjaliści wwrd zobowiązani są do noszenia przyłbicy podczas zajęć z dziećmi młodszymi, z którymi pozostają w bliskim kontakcie.

16.Rodzice wyjaśniają dziecku, że nie może zabrać do placówki zabawek i niepotrzebnych przedmiotów.

17. Rodzice regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust.

18.Rodzice zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. Na ile rozwój psychofizyczny dziecka na to pozwala.

19.Odbieranie dzieci z placówki:

- Rodzic sygnalizuje dzwonkiem przy drzwiach wejściowych odbiór dziecka.

- Pracownik dyżurujący odprowadza dziecko do drzwi, przy wyjściu pracownik dokonuje pomiaru temperatury dziecka, zapisuje wynik w tabeli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 6

 

 

Załącznik nr 2

do Zarządzenia nr 17/2020 z dnia 15 maja 2020 r.

 

 

PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIA

 

 1. Dziecko, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę):

  1. Pomoc nauczyciela bezzwłocznie odizolowuje dziecko do wyznaczonego pomieszczenia: sala numer 1 na parterze.

  2. Pomoc nauczyciela bezzwłocznie zabezpiecza się w: przyłbicę, kombinezon, obuwie ochronne i rękawiczki.

  3. Pomoc nauczyciela pozostaje z dzieckiem utrzymując min. 2 m odległości, jeżeli jest to możliwe. Nauczyciel zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji.

e. Dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań zabezpiecza się w

przyłbicę, kombinezon, obuwie ochronne i rękawiczki.

  1. Nauczyciel bezzwłocznie zawiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji.

  2. Dyrektor zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną, w razie złego stanu dziecka dzwoni na 999 lub 18 266 29 14 SANEPID Nowy Targ.

 1. Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę):

  1. Zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia: sala numer 1 na parterze.

  2. Dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań zabezpiecza się w przyłbicę, kombinezon, obuwie ochronne i rękawiczki.

  3. Obszar, w którym znajdował się pracownik zostanie zdezynfekowany (klamki, poręcze, powierzchnie płaskie, kontakty).

  4. Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służby, które podejmują dalsze kroki bezpieczeństwa.

  5. W razie podejrzenia koronawirusa u pracownika lub dziecka w ORW Dyrektor placówki zastosuje się do dodatkowych wytycznych Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu.

 2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra zdrowia dostępnych na stronach gis.gov.pl, a także obowiązujących przepisów prawa.

 

  • 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników ORW.

 2. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez Dyrektora ORW.

 3. Procedury zostają umieszczone na stronie internetowej Ośrodka.

 4. Procedury obowiązują do odwołania.

[ Brief ]

Załącznik nr 2


 

do Procedury bezpieczeństwa dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania covid-19 wśród

uczniów, rodziców/ opiekunów prawnych i pracowników

Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego sióstr Serafitek w Białce Tatrzańskiej


 

 

……………………………………………..

……………………………………………..


 

( Nazwisko i imię oraz adres zamieszkania rodzica)

DEKLARACJA RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO


 

Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że:

 1. Zapoznałem/łam się z treścią „Procedurami bezpieczeństwa dotyczącymi zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród wychowanków, rodziców
  i  pracowników Ośrodku Rewalidacyjno – Wychowawczym Sióstr Serafitek w Białce Tatrzańskiej.

 2. Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących PROCEDUR BEZPIECZESTWA NA TERENIE ORW w Białce Tatrzańskiej związanych z reżimem sanitarnym, przede wszystkim: przyprowadzania do ORW tylko i wyłącznie zdrowego dziecka, bez kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury ciała oraz natychmiastowego odebrania dziecka z placówki w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu w placówce. Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, iż w chwili widocznych oznak choroby u mojego dziecka, dziecko nie zostanie w danym dniu przyjęte do placówki i będzie mogło do niej wrócić po ustaniu wszelkich objawów chorobowych.

 1. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała:


 

  • przy wejściu i wyjściu z placówki dziecka termometrem,

  • oraz w razie zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów zdrowotnych.


 

 1. Zobowiązuję się do poinformowania Dyrektora ORW o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie koronawirusa i choroby Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu.

 

 

…………………………… ……………………………………

( miejscowość, data) ( podpis rodziców )


 

[ Brief ]

Załącznik nr 1

do Procedury bezpieczeństwa dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania covid-19 wśród uczniów, rodziców/ opiekunów prawnych i pracowników

Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego sióstr Serafitek w Białce Tatrzańskiej


 

OŚWIADCZENIA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Oświadczam, że moja córka/ mój syn:

……………………………………………………………………………………………………..……………………………

( nazwisko i imię dziecka)

 • Nie miał kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby. Stan zdrowia dziecka jest dobry, syn/córka nie przejawia żadnych oznak chorobowych, np. podwyższona temperatura, katar, alergia, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe.

 • Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadom/ świadoma pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie dziecka na zajęcia do Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego Sióstr Serafitek w Białce Tatrzańskiej w aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

 • Oświadczam, iż zostałam poinformowany/a o ryzyku, na jakie jest narażone zdrowie mojego dziecka i naszych rodzin tj.:

 1. Mimo wprowadzonych w ORW obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków ochronnych zdaję sobie sprawę, że na terenie placówki może dojść do zakażenia
  COVID – 19,

 2. W przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w ORW (nie tylko na terenie) personel/dziecko/rodzic/ opiekun prawny dziecka – zdaję sobie sprawę, iż zarówno moja rodzina, jak i najbliższe otoczenie zostanie skierowane na 14-dniową kwarantannę,


 

 1. W sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka, jego rodziców

lub personelu ORW zostaje zamknięte do odwołania, a wszyscy przebywający w danej chwili na terenie Ośrodka oraz ich rodziny i najbliższe otoczenie przechodzą kwarantannę,

 1. W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u dziecka/osoby z kadry pracowniczej, osoba ta zostanie natychmiast umieszczona w przygotowanej wcześniej Sali, która jest wyposażona w niezbędne środki ochrony osobistej. Niezwłocznie zostanie powiadomiony rodzic/opiekun dziecka oraz stosowne służby, organy.


 

 1. Zostałem/am poinformowany/a o możliwości pozostania z dzieckiem w domu i możliwości pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego na dziecko do dnia 24 maja 2020 r.


 

 1. Dziecko nie jest/jest (niewłaściwe skreślić) uczulone na wszelkie środki dezynfekujące.

 2. Proszę o dezynfekcje rąk u mojego dziecka w trakcie pobytu w placówce. TAK/NIE

 

Oświadczam, że w sytuacji zarażenia się mojego dziecka na terenie placówki nie będę wnosił skarg, zażaleń, pretensji do dyrektora ORW w Białce Tatrzańskiej oraz organu prowadzącego, będąc całkowicie świadom zagrożenia epidemiologicznego płynącego z obecnej sytuacji w kraju.

Podpis Rodziców , data……………………………………………………………


Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy Sióstr Serafitek
ul. Środkowa 186a, 34-405 Białka Tatrzańska     Tel : 18 26 545 44     lub 517 421 848     e-mail: orwbialka@poczta.onet.pl

1999-2024 © MATinternet Zakopane | Powered by MATcms