[ Brief ]

Załącznik nr 2


 

do Procedury bezpieczeństwa dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania covid-19 wśród

uczniów, rodziców/ opiekunów prawnych i pracowników

Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego sióstr Serafitek w Białce Tatrzańskiej


 

 

……………………………………………..

……………………………………………..


 

( Nazwisko i imię oraz adres zamieszkania rodzica)

DEKLARACJA RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO


 

Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że:

  1. Zapoznałem/łam się z treścią „Procedurami bezpieczeństwa dotyczącymi zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród wychowanków, rodziców
    i  pracowników Ośrodku Rewalidacyjno – Wychowawczym Sióstr Serafitek w Białce Tatrzańskiej.

  2. Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących PROCEDUR BEZPIECZESTWA NA TERENIE ORW w Białce Tatrzańskiej związanych z reżimem sanitarnym, przede wszystkim: przyprowadzania do ORW tylko i wyłącznie zdrowego dziecka, bez kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury ciała oraz natychmiastowego odebrania dziecka z placówki w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu w placówce. Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, iż w chwili widocznych oznak choroby u mojego dziecka, dziecko nie zostanie w danym dniu przyjęte do placówki i będzie mogło do niej wrócić po ustaniu wszelkich objawów chorobowych.

  1. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała:


 

    • przy wejściu i wyjściu z placówki dziecka termometrem,

    • oraz w razie zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów zdrowotnych.


 

  1. Zobowiązuję się do poinformowania Dyrektora ORW o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie koronawirusa i choroby Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu.

 

 

…………………………… ……………………………………

( miejscowość, data) ( podpis rodziców )


 


« powrót

Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy Sióstr Serafitek
ul. Środkowa 186a, 34-405 Białka Tatrzańska     Tel : 18 26 545 44     lub 517 421 848     e-mail: orwbialka@poczta.onet.pl

1999-2024 © MATinternet Zakopane | Powered by MATcms