Statut Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego Sióstr Serafitek

 oparty jest   w szczególności na

 1. Ustawie z dnia 7.09.1991r.o  Systemie Oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256  poz. 2572 ze zm.)
 2. Ustawie  z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw   (Dz. U. z 2013r. poz. 827)
 3. Ustawie z dnia 19.08.1994r. o Ochronie Zdrowia Psychicznego (Dz .U. Nr 111, poz.535)
 4.  Rozporządzeniu MEN z dnia 21 maja 2001 w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. Nr 61 poz. 624 ze zm.)
 5. Rozporządzeniu MEN z dnia 12 maja 2011r. w sprawie rodzajów i poszczególnych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. z 2011r. Nr. 109, poz. 631)
 6. Rozporządzeniu MEN z dnia 2 sierpnia 2013r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach (Dz. U. z 2013r. poz. 958)
 7. Rozporządzeniu MEN z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu  głębokim (Dz. U. z  2013r. poz. 529)
 8. Rozporządzeniu MEN z dnia 11 października 2013r.. w sprawie organizowania   wczesnego wspomagania rozwoju dzieci ( Dz. U. z  2013r. poz. 1257)

Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim i z niepełnosprawnościami sprzężonymi  jako jednostka edukacyjna jest wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych powiatu tatrzańskiego. Placówka funkcjonuje przy Domu Pomocy Społecznej  dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie w Białce Tatrzańskiej, ul. Środkowa 186 (województwo małopolskie) i stanowi własność Zgromadzenia Córek Matki Bożej Bolesnej (Siostry Serafitki). Organem prowadzącym Ośrodek jest Zgromadzenie (Prowincja Oświęcimska) mające siedzibę władz w Oświęcimiu, Pl. Kościuszki 8.

Cele i zadania placówki

 1. Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy Sióstr Serafitek, zwany dalej Ośrodkiem, jest niepubliczną placówką edukacyjną działającą zgodnie z obowiązującym prawem i systemem oświaty w zakresie dotyczącym placówek niepublicznych oraz na podstawie niniejszego Statutu.
 2. Ośrodek realizuje  cele i zadania w duchu wartości i zasad przekazywanych przez Kościół Katolicki. Umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej oraz poczucia więzi z ich „małą ojczyzną”, jej bogactwem kulturowym. Działania te są prowadzone podczas zajęć ogólnorozwojowych, prowadzonych przez oligofrenopedagogów, które bazują na: bezpośrednim kontakcie z poznawaną rzeczywistością, doświadczeniem, przeżyciem. Jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży, zwanych dalej  ”wychowankami”, z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania. Kształcenie to jest formą spełnienia przez nie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku  szkolnego nauki w myśl ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. art.16 ust. 6 i 7.
 3. Na podstawie zgody dyrektora szkoły podstawowej i gimnazjum w obwodzie, której dziecko mieszka, wychowankami Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Białce Tatrzańskiej  mogą być:
 • dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim od 3 do 25  roku życia na podstawie orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych grupowych lub indywidualnych,
 • dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym w stopniu znacznym od 8 do 21 roku życia z niepełnosprawnościami sprzężonymi na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • dzieci na wczesne wspomaganie rozwoju od urodzenia do podjęcia nauki w szkole na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.
 1. Głównym zadaniem ośrodka jest przygotowanie dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 25 lat do udziału w  życiu społecznym, poprzez rozwijanie zainteresowania otoczeniem oraz uzyskiwanie w miarę możliwości niezależności od innych osób  w funkcjonowaniu w życiu codziennym stosownie do możliwości psychofizycznych i indywidualnych potrzeb rozwojowych oraz realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i nauki.
 2. Szczegółowe zadania pracy terapeutycznej ośrodka wynikają z zadań pedagogiki specjalnej dostosowanej do możliwości, potrzeb i stopnia zaburzeń każdego dziecka.
 3. Działalność dydaktyczna ośrodka prowadzona jest w oparciu o programy edukacyjne dla dzieci niepełnosprawnych dostosowane indywidualnie do możliwości każdego wychowanka.

Do zadań ośrodka  realizującego edukację, rehabilitację i rewalidację należy

 1. Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka,
 2. Diagnozowanie i prowadzenie rehabilitacji ruchowej,
 3. Wychowanie, nauka i rewalidacja oraz zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze będące realizacją obowiązku szkolnego, a także edukacja ustawiczna,
 4. Wyrabianie wrażliwości i sprawności w zakresie zmysłów oraz ich zintegrowanego funkcjonowania,
 5. Diagnozowanie i prowadzenie terapii psychologicznej i pedagogicznej,
 6. Diagnozowanie i prowadzenie terapii logopedycznej, zwłaszcza rozwijanie pozawerbalnych i werbalnych form komunikowania się,
 7. Kształtowanie umiejętności: zaradności, aktywności i niezależności wychowanków, rozwijanie umiejętności współpracy i pełnienia rożnych ról społecznych również w warunkach integracji,
 8. Opieka dostosowana do potrzeb wynikających z wielorakiej niepełnosprawności dzieci oraz z programu wielodyscyplinarnych oddziaływań obejmująca w szczególności: przemieszczanie, czynności fizjologiczne, utrzymanie higieny, spożywanie pokarmów, ubieranie   i rozbieranie, ochronę przed niebezpieczeństwem,
 9. Współpraca z różnymi służbami spoza ośrodka w kompleksowym oddziaływaniu rehabilitacyjnym, edukacyjnym i opiekuńczym, zwłaszcza z placówkami opieki zdrowotnej, szkołami i poradniami psychologiczno – pedagogicznymi,
 10. Określanie potrzeb życiowych wychowanków ośrodka i przyczynianie się do tworzenia dla nich odpowiednich ofert aktywności, pomocy i wsparcia, również  w życiu dorosłym, w otwartym środowisku,
 11. Popularyzowanie potencjalnych możliwości i prawa do godnego życia osób z upośledzeniem umysłowym, między innymi przez zorganizowanie „otwartych drzwi”, wystaw, prezentacji, uczestniczenie w życiu społeczności lokalnej, w imprezach zewnętrznych, delegowanie dzieci i młodzieży do kontaktów    z władzami,
 12. Organizowanie zajęć dodatkowych w formie: hipoterapii, dogoterapii, hydroterapii, fizjoterapii, masażu.

Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy zapewnia

 1. Wychowankom z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim od początku roku  szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 3 lata, do końca roku szkolnego  w roku kalendarzowym, w którym kończą 25 lat - udział w zajęciach.
 • rewalidacyjno-wychowawczych, prowadzonych indywidualnie lub w zespołach,
 • specjalistycznych dostosowanych do potrzeb wychowanków, w szczególności w zakresie terapii psychologicznej, logopedycznej, rewalidacji, w tym ruchowej, rekreacyjnych.
 1. Wychowankom upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację indywidualnego programu edukacyjnego uwzględniającego podstawę programową kształcenia ogólnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym    i znacznym na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
 2. Wspomaganie rodziców, prawnych opiekunów w pełnieniu funkcji  wychowawczych i edukacyjnych, w szczególności przez organizowanie konsultacji, zajęć psychoedukacyjnych, warsztatów umiejętności i grup wsparcia.

Cele ośrodka w stosunku do wychowanków:

 1. Poprawa rozwoju psychoruchowego i społecznego, poprawa ogólnego stanu zdrowia i sprawności oraz umiejętności funkcjonowania     w życiu codziennym,
 2. Rozwój osobowości i utrzymywanie dobrej kondycji psychicznej: dobrego samopoczucia bez lęków, napięć, z gotowością do kontaktów i działania,
 3. Rozwój zainteresowani ludźmi, więzi społecznych, oraz form komunikowania się, rozwój zainteresowania otaczającym światem, poznawanie rzeczy, zjawisk i procesów w nim zachodzących,  rozwój myślenia, rozwój indywidualnych uzdolnień i zainteresowań  oraz umożliwianie samorealizacji w tych dziedzinach,
 4. Osiąganie autonomii wewnętrznej i niezależności osobistej,
 5. Rozwój umiejętności współżycia w grupie,
 6. Pomoc w stawaniu się członkiem społeczności lokalnej.

Cele ośrodka w stosunku do rodziny

 1. Poprawa rozumienia i zaspakajania przez rodzinę, opiekunów potrzeb rozwojowych, psychicznych i społecznych dzieci,
 2. Poprawa radzenia sobie przez rodzinę i jej poszczególnych członków ze stresem   i trudną sytuacją życiową,
 3. Umożliwianie uczestniczenia w tworzeniu indywidualnych programów terapeutyczno-edukacyjnych,
 4. Informowanie rodziców, prawnych opiekunów o: metodach i formach pracy rewalidacyjno-wychowawczej;  sposobach diagnozowania rozwoju dziecka; rodzajach zajęć terapeutycznych i edukacyjnych prowadzonych w placówce.

 

 

 

 

 

 


Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy Sióstr Serafitek
ul. Środkowa 186a, 34-405 Białka Tatrzańska     Tel : 18 26 545 44     lub 517 421 848     e-mail: orwbialka@poczta.onet.pl

1999-2024 © MATinternet Zakopane | Powered by MATcms