Terapia Integracji Sensorycznej

 Integracja sensoryczna. Co to takiego?

Metoda integracji sensorycznej jest jedną z najnowszych kompleksowych metod terapeutycznych stosowanych w odniesieniu do dzieci  z opóźnieniami psychoruchowymi i trudnościami w nauce szkolnej. Twórcą metody jest Jean Ayers- psycholog, pedagog specjalny i terapeuta zajęciowy. Zwróciła ona uwagę na znaczenie trzech podstawowych  zmysłów   w procesie prawidłowego rozwoju dziecka: dotykowego,  propriocepcji, układu przedsionkowego. 

 

Kształtowanie się procesów percepcji wzrokowej i słuchowej oraz ich koordynacji zależy  od właściwej stymulacji przez bodźce dotykowe, przedsionkowe i proprioceptywne. Zaburzenia integracji sensorycznej dotyczą 5-16% populacji dzieci bez  poważnych zaburzeń rozwoju. 40-60 % populacji dzieci, u których rozpoznano istotne zaburzenia rozwoju (wcześniactwo, zaburzenia genetyczne, ADHD, autyzm,  niepełnosprawność intelektualna).Terapia sensoryczna to zajęcia, których celem jest poprawa funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego odpowiedzialnego za odbiór  i przetwarzanie bodźców zmysłowych.

Prawdopodobne przyczyny zaburzeń:

 1. predyspozycje genetyczne
 2. czynniki prenatalne
 3. wcześniactwo
 4. uraz okołoporodowy
 5. czynniki postnatalne

Podstawowe znaczenie dla rozwoju integracji zmysłowej ma funkcjonowanie układów odbierających i analizujących informacje związane z ciałem. Są to:

UKŁAD PRZEDSIONKOWY- odpowiada za:

 1. odbieranie informacji związanych z działaniem siły grawitacji
 2. orientację w położeniu ciała w stosunku do powierzchni ziemi
 3. podtrzymywanie prawidłowego napięcia mięśniowego
 4. wyzwalanie odruchów niezbędnych do utrzymania pozycji ciała  w spoczynku
 5. wyzwalanie odruchów ocznych i koordynacji pracy obu oczu
 6. poczucie bezpieczeństwa grawitacyjnego
 7. ma wpływ na rozwój mowy
 8. wpływa na autonomiczny układ nerwowy

UKŁAD PROPRIOCEPTYWNY- odpowiada za:

 1. czucie własnego ciała
 2. wytwarzanie odruchów prostowania i równowagi, które służą prawidłowej motoryce  i przyczyniają się do przeciwdziałanie sile grawitacji
 3. poruszanie poszczególnymi częściami ciała bez kontroli wzroku
 4. swobodne wykonywanie ruchów precyzyjnych
 5. percepcje kształtów drobnych przedmiotów
 6. percepcje położenia narządów jamy ustnej podczas mówienia
 7. tworzenie somatognozji
 8. tworzenie lateralizacji

UKŁAD DOTYKOWY- odpowiada za:

 1. poznawanie własnego ciała
 2. wczesne rozpoznawanie przedmiotów
 3. rozpoznawanie przedmiotów bez pomocy wzroku
 4. różnicowanie bodźców dotykowych
 5. rozwój emocjonalny

EFEKTEM PRAWIDŁOWEJ INTEGRACJI SENSORYCZNEJ SĄ:

prawidłowe wzorce ruchowe

 1. koordynacje obu stron ciała
 2. prawidłowa koordynacja oko-ręka
 3. właściwe planowanie motoryczne
 4. odpowiedni poziom aktywności
 5. znajomość schematu ciała
 6. prawidłowa lateralizacja
 7. prawidłowy rozwój percepcji wzrokowo-ruchowej
 8. rozwój mowy
 9. prawidłowa koncentracja uwagi
 10. stabilność emocjonalna

ZABURZENIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ:

 1. hiperaktywność
 2.  hipoaktywność
 3.  problemy z koncentracją uwagi
 4.  nadpobudliwość emocjonalna
 5.  obniżony poziom koordynacji wzrokowo-ruchowej
 6.  niezdarność ruchowa
 7.  zaburzenia poczucia kierunku
 8.  słaba organizacja zachowania
 9.  zaburzenia mowy
 10.  problemy w nawiązywaniu znajomości z rówieśnikami
 11.  problemy z czytaniem, pisaniem, rysowaniem
 12.  problemy w samoobsłudze i wykonywaniu codziennych czynności
 13.  niska samoocena

Metoda integracji sensorycznejskierowana jest przede wszystkim do dzieci z:

 1. trudnościami w uczeniu się
 2. zaburzeniami w rozwoju komunikacji w zakresie mowy czynnej i biernej
 3. dysleksją rozwojową
 4. nadruchliwością i problemami z koncentracją uwagi
 5. zespołem Downa i niektórymi zespołami uwarunkowanymi genetycznie
 6. autyzmem
 7. mózgowym porażeniem dziecięcym
 8. obniżonym poziomem rozwoju intelektualnego.

Istotą ćwiczeń jest dostarczenie odpowiedniej ilości bodźców z różnych układów zmysłowych w sposób, który ma poprawić ich scalenie i spowodować odpowiednią reakcję. Terapia Integracji Sensorycznej jest terapią ruchową-odpowiedni bodziec zmysłowy powoduje odpowiedź motoryczną. Nie uczymy dziecka konkretnych czynności, których nie potrafi wykonać, lecz poprawiamy integrację sensoryczną, co wzmacnia procesy przebiegające w centralnym układzie nerwowym leżące u podstaw umiejętności motorycznych i percepcyjnych. Terapia integracji sensorycznej musi być poprzedzona diagnozą przeprowadzoną przez z certyfikowanego terapeutę. Diagnoza stanowi podstawę do efektywnego zaplanowania terapii  i dobrania odpowiednich ćwiczeń.

Nasza placówka oferuje terapię zaburzeń Integracji Sensorycznej (SI). Terapia SI jest przede wszystkim skierowana do dzieci w wieku przedszkolnym mających problemy z koordynacją ruchową, apatycznych lub nadpobudliwych, mających trudności w uczeniu się, ale może być również wykorzystywana jako metoda wspierająca w usprawnianiu dzieci z ADHD,  z mózgowym porażeniem dziecięcym, dzieci cierpiących na autyzm, niedowidzących  i niedosłyszących. Zajęcia odbywają się w przestronnej sali wyposażonej w profesjonalny sprzęt do prowadzenia terapii, miedzy innymi: grzybek, huśtawka T, platformę, konik, piłki i wiele innych… Terapię SI prowadzi certyfikowany terapeuta Integracji  Sensorycznej z uprawnieniami do diagnozy i terapii dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej.

Podczas zajęć dziecko z pomocą terapeuty bądź pod jego czujnym okiem wykonuje ćwiczenia, które angażują ciało i układy zmysłów, jak np. zmysł równowagi przy jednoczesnym zaangażowaniu zmysłów wzroku, dotyku i słuchu. Ćwiczenia te mają charakter naukowej zabawy, podczas której dostarczane są różnorodne bodźce zmysłowe, czego wynikiem jest poprawa pracy układu nerwowego. Dziecko, dzięki tym ćwiczeniom zaczyna w odpowiedni sposób integrować bodźce, co wywołuje prawidłowe reakcje adaptacyjne do zmieniających się warunków środowiska zewnętrznego czy własnego ciała.

 

 

 

 

 

 

 


« powrót

Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy Sióstr Serafitek
ul. Środkowa 186a, 34-405 Białka Tatrzańska     Tel : 18 26 545 44     lub 517 421 848     e-mail: orwbialka@poczta.onet.pl

1999-2024 © MATinternet Zakopane | Powered by MATcms